Misja i wizja - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła
GIMNAZJUM

Misja

"Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać". Szkoła zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju i Europy.

Wizja

Nasze Gimnazjum jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiągnięcie sukcesów. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Rodzice są współautorami życia szkoły. Gimnazjum umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
SZKOŁA PODSTAWOWA

Misja

Zapewniamy uczniom możliwość zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwijania zdolności i zainteresowań. Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków oraz chronimy ich przed niebezpieczeństwami współczesności. Przygotowujemy uczniów do pełnego sukcesów życia w społeczeństwie. Nasza szkoła dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej umożliwia uczniom wszechstronny rozwój. Absolwent naszej szkoły jest osobą twórczą. Posiada umiejętności komunikowania się, dąży do poznania świata, czuje potrzebę doskonalenia się, potrafi współpracować z innymi. Jest odpowiedzialny, samodzielny, wierzy we własne siły, szanuje siebie i innych, lubi szkołę. Motywujemy uczniów do dalszej edukacji. Pomagamy im zrozumieć świat, ludzi i siebie. Przygotowujemy naszych uczniów do pełnienia różnorodnych ról społecznych i życia w zjednoczonej Europie. Nasze działania zyskują akceptację i wsparcie rodziców.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego