Dostępność dla niepełnosprawnych - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dostępność dla niepełnosprawnych

Szkoła
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
 
Oświadczenie w sprawie dostępności:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
- z powodu olbrzymiej ilości zdjęć na stronie nie posiadają one alternatywnego opisu, mają one rozbudowane nazwy zgodne z tematem poszczególnych galerii,
 
- nie posiada audiodeskrypcji.
 
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Kubanek
e-mail: sp1krupski@gmail.com
telefon: 32 285 70 27
 
 
Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie
Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn,
e-mail: sp1krupski@gmail.com
telefon: 32 285 70 27
 

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.
 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej
Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 01.09.2020 r.
Ostatnią aktualizację wykonano we wrześniu 2020 r.
 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AAA (powyżej  wymagań ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto strony https://validator.utilitia.pl/analyses/new (dostęp 22.09.2020)
 

Pomoc w nawigacji
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK Enter
Przewijanie widocznej części strony
 

Skróty klawiszowe
Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:
 
       Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5

 
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
 
       Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
 
       Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
 
       Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK Enter
 
       Przewijanie widocznej części strony
 
       wyszukiwanie konkretnych fraz na stronie poprzez kombinację klawiszy Ctrl + F
 
 
Wygląd
 
Serwis spełnia wymogi dotyczące kontrastu strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AAA. Zmianę wielkości czcionki można regulować poprzez kombinację klawiszy Ctrl + + lub Ctrl + rolka myszki.
 

Ułatwienia dla osób niewidomych
Serwis zawiera wygodne menu rozwijane, które pozwala na przejście do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają rozbudowane nazwy.
 
Za pomocą menu można dostać się bezpośrednio do:
 
       treści
 
       menu głównego
 
       mapy strony
 

Dostępność na urządzeniach mobilnych
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 

Dane teleadresowe szkoły
Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn,
e-mail: sp1krupski@gmail.com
telefon: 32 285 70 27
 
 
Dostępność architektoniczna budynku szkoły
 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie  jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami. Szczegółowe informacje nt. dostępności architektonicznej budynku znajdują się pod tym artykułem,
 

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.
 
 
 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU SZKOŁY
Budynek szkoły jest dobrze oznaczony (godło i tablica rządowa) oraz widoczny od strony ulicy. W bezpośredniej bliskości głównego wejścia do szkoły jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Chodnik od miejsca parkingowego do wejścia jest stosunkowo wąski, ale umożliwia przejazd wózka inwalidzkiego. Przed wejściem do budynku jest zadaszenie.
Budynek jest trójkondygnacyjny: piwnica (gdzie znajdują się szatnie i kuchnia), parter (gdzie jest sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, gabinet pomocy medycznej, gabinet pedagoga, świetlica, stołówka oraz wejście na salę gimnastyczną i halę sportową) oraz piętro (z biblioteką szkolną, salami lekcyjnymi i pokojem twórczego rozwoju).
Parter budynku jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózku, korzystających z chodzików czy kul ortopedycznych (podjazdy oraz rampa). Jeżeli jest potrzebna pomoc, przy wejściu jest dzwonek.
Rodzice z małymi dziećmi w wózkach mogą samodzielnie obsługiwać rampę, aby dostać się na parter budynku. W szkole nie ma toalety przystosowanej do osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od jej rodzaju.
W szkole nie ma możliwości dotarcia na piętro lub do piwnicy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w obiekcie nie ma windy.
Nie ma zainstalowanych oznaczeń nawigacyjnych dla osób z wadami wzroku i słuchu. Do szkoły można wejść z psem asystującym.
Przy wejściu na parter po lewej stronie znajduje się sekretariat wraz z miejscem odpoczynkowym - dwa krzesła i stolik. Nie ma rozwiązań wytłumiających pogłos/echo. Korytarze i przejścia są na tyle szerokie, aby umożliwić przejazd wózka. Ewentualna bezpieczna ewakuacja z budynku, w przypadku kiedy przebywałyby w nim osoby z niepełnosprawnościami lub osoby z dziećmi w wózku, może odbywać się tylko z parteru. Nie ma zainstalowanych list świetlnych ani poręczy wzdłuż korytarzy.
Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób z wadami wzroku czy słuchu, nie ma systemu informacji o obiekcie dla osób niewidomych/słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych, nie możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Brak tablic informacyjnych, strzałek kierunkowych.
Korytarze posiadają kontrast kolorystyczny z drzwiami. Oświetlenie korytarzy nie powoduje olśnienia czy zbyt kontrastowych cieni. Drzwi nie posiadają oznaczeń. Brakuje oznaczenia numerów kondygnacji, nie ma w zasadzie potrzeby stosowania urządzeń wspomagających poruszanie się. Posadzka korytarzy nie jest antypoślizgowa, schody nie posiadają oznaczeń krawędzi oraz odpowiedniego oświetlenia. Personel obiektu jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością oraz z ewakuacji z udziałem takich osób.
W przypadku zapisania do szkoły ucznia z niepełnosprawnością każdorazowo podejmowane są działania umożliwiające mu bezpieczne funkcjonowanie w szkole. Absolwentami szkoły są: uczeń niewidomy, uczennica na wózku inwalidzkim, dzieci słabo słyszące, niedowidzące oraz niepełnosprawne intelektualnie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego