RODO podczas nauki zdalnej - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO podczas nauki zdalnej

RODO
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
(nauka zdalna ZOOM)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie reprezentowana przez Dyrektora, mająca swoją siedzibę w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn tel. 32 285-70-27, e-mail:sp1krupski@gmail.com
2.       Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy ZOOM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przepisy prawa:
a.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
b.       Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);
4.       Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora,Spółce ZOOM Technologis ZOOM House, HDFC Bank Building,2nd Floor, Road # 12, Banjara Hills,Hyderabad – 500 034Telangana,Indiaorazpodmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
5.       W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Team dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
6.       Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakończenia usługi ZOOM. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną trwale usunięte;
7.       Przysługuje Pani/Panuprawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;
9.       Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie
z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie;
10.    Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
(nauka zdalna CLASSROOM)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie reprezentowana przez Dyrektora, mająca swoją siedzibę w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn tel. 32 285-70-27, e-mail:sp1krupski@gmail.com
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Google Classroom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
b. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, firmieGoogle Ireland Limited Spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii; Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia, szczegółowa polityka prywatności firmy jest dostępna pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=plorazpodmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Team dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakończenia usługi Microsoft Team. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną trwale usunięte;
7. Przysługuje Pani/Panuprawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;
9. Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie
z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie;
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego