RODO podczas nauki zdalnej - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO podczas nauki zdalnej

RODO
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
(nauka zdalna ZOOM)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie reprezentowana przez Dyrektora, mająca swoją siedzibę w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn tel. 32 285-70-27, e-mail:sp1krupski@gmail.com
2.       Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy ZOOM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przepisy prawa:
a.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
b.       Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);
4.       Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora,Spółce ZOOM Technologis ZOOM House, HDFC Bank Building,2nd Floor, Road # 12, Banjara Hills,Hyderabad – 500 034Telangana,Indiaorazpodmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
5.       W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Team dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
6.       Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakończenia usługi ZOOM. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną trwale usunięte;
7.       Przysługuje Pani/Panuprawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;
9.       Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie
z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie;
10.    Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
(nauka zdalna CLASSROOM)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie reprezentowana przez Dyrektora, mająca swoją siedzibę w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn tel. 32 285-70-27, e-mail:sp1krupski@gmail.com
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Google Classroom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
b. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, firmieGoogle Ireland Limited Spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii; Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia, szczegółowa polityka prywatności firmy jest dostępna pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=plorazpodmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Team dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakończenia usługi Microsoft Team. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną trwale usunięte;
7. Przysługuje Pani/Panuprawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;
9. Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie
z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie;
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
(nauka w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn tel. 322857027, e-mail: sp1krupski@gmail.com;
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować poprzez adres
e-mail: iod@csw.edu.pl;
2. Cele i podstawy przetwarzania
1) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora (art. 9 ust. 2 lit b) tj. realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w szkole oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
2) Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania, niepodanie danych będzie uniemożliwiało spełnienie obowiązku zgodnie
z ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Odbiorcy danych osobowych
1) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek przekazał.
2) Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanychw Szkole systemów informatycznych.
4. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebraneanastępnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego