Obowiązek informacyjny - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, 
informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów szkoły
w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego, szkolnego podlegają ochronie.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie, 
ul. Dąbrowskiego 2, 42-693 Krupski Młyn tel. 322857027, 
e-mail: sp1krupski@gmail.com.
Dane będą przechowywane przez 50 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły
a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
oraz spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. 
osystemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).
W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie, 
zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego
oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres
zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania.
Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających
z przepisu prawa i nie uprawniało by do przyjęcia dziecka do szkoły.
Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej
odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych,
art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28
sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy,
iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie
oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły. Dane są przechowywane przez 10 lat
od zakończenia zajęć.
W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor szkoły
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Przemysław Kawa, e-mail: iod@csw.edu.pl
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego