Szafki szkolne - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Szafki szkolne

Rodzice
Regulamin
korzystania z szafek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów SP nr 1 w Krupskim Młynie.
2. Szafki stanowią własność Szkoły.
3. Prawo do korzystania z przydzielonej szafki nabywa wyłącznie osoba będąca uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie.
4. Każda szafka posiada swój znak ( numer w dzienniku / klasa), który zostanie przypisany do danego ucznia.
5. Do każdej szafki dołączone są dwa klucze: jeden do użytku ucznia, drugi pozostaje do dyspozycji szkoły.
6. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
7. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie nieprawidłowości w zakresie użytkowania szafek szkolnych.
10. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki szkoły
1. Szkoła zapewnia przydział szafki oraz związaną z jej bieżącą eksploatacją konserwację i naprawę.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania o tym ucznia, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie przechowywania w niej przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek za- grożenie, wydzielających intensywne zapachy lub innych, uznanych za niebezpieczne.

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek
1. Uczeń może korzystać wyłącznie z przydzielonej mu szafki, odpowiednio oznakowanej (I.4.). Nie wolno mu zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami.
2. Szafki szkolne mają służyć do przechowywania książek, pomocy naukowych oraz innych przed- miotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły. W szafkach nie przechowuje się
odzieży wierzchniej oraz obuwia, w którym uczeń chodzi poza szkołą.
3. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły, oraz środków i przedmio- tów uważanych za niebezpieczne.
5. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
6. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych; za ich utratę szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
7. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
8. Zabrania się umieszczania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz podejmowania innych działań mających skutek trwały, w tym również przyklejania naklejek.
9. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić wychowawcy klasy.
10. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia użytkowanej przez siebie szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt.
11. Uczeń, zdając szafkę, musi zadbać o to, aby nie była uszkodzona, brudna, zniszczona. Do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą, czyszczeniem szafki zobowiązani są rodzice ucznia.

IV. Klucze i zasady ich użytkowania
1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia, drugi do dyspozycji szkoły.
2. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi znakami szafek i przekazuje ją do 10 września Dyrektorowi Szkoły.
3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów. Drugi klucz znajduje się w depozycie w sekretariacie szkoły.
4. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego wychowawcy.
5. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
6. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole, zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza, zostaną obcią- żeni kosztem wymiany wkładki.
7. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.
8. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.
9. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń zostanie obciążony kosztem wymiany wkładki.
10. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

V. Przypadki szczególne:
1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.
3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.

VI.Postanowienia końcowe:
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Radę Rodziców, Dyrektora Szkoły i Samorząd Szkolny.
2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Każdy uczeń i rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Zapoznanie się z Regulaminem jest poświadczane podpisem dziecka w momencie odbioru klucza.
4. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Rada Rodziców:                            Samorząd Szkolny:                                   Dyrektor Szkoły:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego